WORLD FILM FESTIVAL OF BANGKOK

TORA’S HUSBAND

TORA’S HUSBAND

Nationality: India

Language: Assamese

Genre: Drama

Duration: 150 min

Director: Rima Das

Writers: Rima Das

Cast: Abhijit DasTarali, Kalita DasBhuman, Bhargav Das

TORA’S HUSBAND

Synopsis: เรื่องราวของพ่อที่พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะรักษากิจการในเมืองเล็ก ๆ ให้อยู่รอด ในขณะที่ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของเขากับคนรอบข้างเริ่มเสื่อมคลาย ท่ามกลางความรู้สึกสูญเสีย และการถูกล็อคดาวน์

TORA’S HUSBAND
TORA’S HUSBAND
TORA’S HUSBAND
B a c k T o T o p B a c k T o T o p